Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Naam ANBI: Stichting De Makelij
RSIN/Fiscaal nummer: 8534.06.789
KvK nummer 59290838
Website adres: www.demakelij.nl
E-mail: info@demakelij.nl
Adres: Julianastraat 75
Postcode: 7701 GK Dedemsvaart
Plaats: Dedemsvaart
 

Voorwoord 

Wat een bijzonder jaar is 2020 geweest. In het voorjaar moest onze winkel sluiten, gelukkig mochten we in de zomer weer open, maar aan het einde van het jaar weer dicht! Bizar en wie had er voor 2019 van Covid gehoord?

Maar we hebben niet stil gezeten, binnen de mogelijkheden zijn we doorgegaan. Voorzichtig en op afstand en met bescherming. Onze mensen wilden graag door, zij zijn het liefst bezig. Mocht er nog iemand twijfelen over het nut van de Makelij dan is het vorig jaar wel duidelijk gebleken, juist in moeilijkere tijden zijn wij sterk. In de werkplaats is het drukker dan ooit en de hele winkel is opnieuw ingericht, hier en daar wat uitbreiding. Prachtig, we hopen dat u het resultaat gauw kan komen bewonderen.

We hebben ook dit jaar weer leuke projecten gedaan met en voor de inwoners van Dedemsvaart. Ik noem hier met name de Verwenplanken. Ons bestuur is uitgebreid, we zijn weer voltallig en we hebben een nieuwe medewerker in dienst genomen. Nieuwe mensen brengen nieuwe inzichten en daar zijn we heel blij mee.

Lees het verslag, kom eens langs, kijk of nog beter doe mee….

Wim Schunselaar,

VoorzitterHoofdstukindeling

Inleiding

Re-integratie

Recycling

Overige activiteiten

Bestuursactiviteiten

Financieel jaarverslag1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de Makelij in Dedemsvaart. De Makelij is een sociale onderneming in Dedemsvaart. In de Makelij gaat het om het betekenisvol samenwerken van de kansarme en kwetsbare mensen uit de regio met mensen die een steuntje in de rug kunnen en willen geven. Alle betrokkenen bij de Makelij hebben talenten en kunnen deze inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Iedere betrokkene neemt op zijn eigen manier verantwoordelijkheid voor de activiteiten die de Makelij ontplooit. Door op deze manier samen te werken heeft de Makelij een samenbindende functie in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg. De Makelij staat voor zorgvuldig en duurzaam omgaan met spullen. We willen dat medewerkers van de Makelij hun talenten en kwaliteiten inzetten ten bate van de samenleving en ten bate van het natuurlijk leefmilieu zowel in het dorp als in de gemeente. We willen mensen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn, hun talenten te ontwikkelen, te re-integreren en mee te doen in de samenleving. Daarnaast werken we aan duurzaamheid: De Makelij geeft 2e hands weer een kans. De Makelij heeft lange termijn doelstellingen geformuleerd. Die luiden als volgt:
 • het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan een verbetering van de kwaliteit van leven van de medewerkers van de Makelij.
 • Het ondernemen van activiteiten die bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurlijke leefomgeving
 • Het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg, zo mogelijk en bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties in het dorp.
Op basis van deze doelstellingen heeft het bestuur doelen geformuleerd voor 2020. Deze luiden als volgt:
 • Minimaal 50 medewerkers per week een plek geven in de Makelij
 • Mensen de mogelijkheid bieden 2e hands spullen te kopen en te verkopen
 • 2e hands spullen opknappen d.m.v. hout- en textielbewerking en verkopen
 • Het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden op gebied van hout-  en textielbewerking en vaardigheden op het gebied van verkoop.
 • Mogelijkheid bieden voor mensen die dat willen om te werken aan persoonlijke doelen
 • Inspelen op vragen uit de samenleving, zowel vragen die leven bij de vrijwilligers van de Makelij als vragen uit het dorp zoals b.v. opzetten Kioter, of praktijkonderwijs verzorgen op het gebied van techniek en houtbewerking door leerlingen van het Vechtdal college.
 • Tenslotte heeft het bestuur zich voor 2020 ten doel gesteld dat er gewerkt zou worden aan het toekomstbestendig maken van de Makelij.
In het navolgende zullen deze doelen worden geëvalueerd. We doen dit door eerst in hoofdstuk 2 te vertellen hoe het met de medewerkers ging. In hoofdstuk 3 bespreken we de doelen die te maken hebben met de recycling van producten. In hoofdstuk 4 bespreken we onze maatschappelijke activiteiten. Apart aandacht besteden we aan de bestuursactiviteiten in hoofdstuk 5. We sluiten af met het financieel jaarverslag 2020.

2. Medewerkers

In januari 2020 zaten we met 62 medewerkers per week boven het maximum van wat we aankunnen. Vanwege de corona problema􀀁ek was er gedurende het jaar helaas weinig doorstroming. Vanaf september waren er wel weer wisselingen. Eind 2020 waren er 56 medewerkers, onderverdeeld in:
 • 2 betaalde krachten (1 fulltime coördinator en 1 begeleider dagbesteding voor 1 dag per week)
 • 40 vrijwilligers
 • 8 werkervaringplaatsen gemeente Hardenberg
 • 2 stagiaires
 • 4 cliënten dagbesteding Philadelphia en de RIBW.
Resultaten: 3 medewerkers hebben een betaalde baan gevonden; 1 stagiaire heeft een andere stageplek en de andere stagiaire loopt dit schooljaar een vervolgstage bij ons. Er zijn in totaal 14 medewerkers via de gemeente geplaatst. Helaas was er nauwelijks doorstroming; in plaats van een half jaar werkt een aantal al ruim een jaar bij ons en twee medewerkers zelfs ruim 2 jaar. Positief is dat bij een aantal medewerkers het aantal uren dat ze kunnen werken is uitgebreid. (van bv. 2 uur maximaal naar 2 dagdelen per week). De samenwerking en het contact met andere instanties blijft goed. Dit zijn o.a. Philadelphia, RIBW, Samen Doen, De Stuw, Vechtdal, UWV, Carinova, Buurtzorg, Ambiq en Dimence. WMO contract en PGB: Vorig jaar hebben we het kwaliteitsbeleid op orde gebracht, waardoor we ook cliënten die dagbesteding nodig hebben kunnen begeleiden. Met de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en onlangs met de gemeente Ommen is een contract afgesloten. De gemeente Hardenberg stimuleert met een subsidie dat wij ons blijven richten op ‘het voorliggende veld’: de mensen die tussen wal en schip vallen, waar tijdig begeleiding en een aanbod voor een werkplek geboden moet worden, om verder afglijden te voorkomen. De begeleiding van cliënten met dagbesteding is dit jaar succesvol van start gegaan. Omdat het een andere, zwaardere doelgroep betreft, waarbij intensieve begeleiding nodig is en dossiervorming en rapportage vereist is, hebben wij voor deze begeleiding een betaalde kracht voor 1 dag per week aangenomen. Ondanks de Corona en de sluiting van de winkel als gevolg hiervan, blijft er van alles doorgaan. De werkplaats blijft open, de cliënten voor de dagbesteding blijven komen; het werk ligt nooit stil. De online verkoop is gestart, en er zijn veel creatieve initiatieven, waardoor er steeds nieuwe dingen gemaakt worden. De ‘verwenplanken’ (een snijplank met allerlei lekkernijen) zijn een succes gebleken, waarmee we De Makelij goed op de kaart konden zetten bij veel organisaties die deze planken als kerstpakket inkochten. Hoewel de doorstroming dit jaar erg moeilijk was, blijft het belangrijkste resultaat dat de medewerkers het werken bij De Makelij als zinvol en succesvol ervaren hebben. Het ontwikkelen van een dagritme, het gevoel dat je er weer toe doet, en het ontdekken wat je qua werk en met je leven wil, dat blijft de kracht van wat De Makelij kan bieden.

3. Recycling

De Makelij wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspilling. Dat doet ze op een bijzondere manier. De inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen gebruik maken van de ruimte die de Makelij biedt. Om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk hun spullen een 2e kans geven en niet weggooien kunnen ze nl hun koopwaar etaleren in de winkel van de Makelij. Als deze artikelen dan binnen drie maanden wordt verkocht, is de helft van de verkoopsom voor de eigenaar en de helft voor de Makelij. Op deze manier komt er veel bij de Makelij binnen en vinden ook veel goederen weer een nieuwe gebruiker. Mensen kunnen hun spullen na drie maanden weer ophalen, óf ze schenken het aan de Makelij. Vooral oud meubilair wordt dan opgeknapt en in de winkel vervolgens weer verkocht. De Makelij houdt de prijzen van goederen laag, waardoor hele mooie artikelen voor veel doelgroepen bereikbaar zijn, maar vooral wordt op deze manier hergebruik daadwerkelijk gestimuleerd. De activiteiten van de Makelij zijn onderverdeeld in vier afdelingen: De winkel: in de winkel komen de 2e hands spullen binnen, deze worden geregistreerd, er komt een prijskaartje aan en ze worden geëtaleerd en zo mogelijk verkocht. Na drie maanden wordt er in overleg met de eigenaar een besluit genomen over de voortgang. Ook opgeknapte zaken vanuit de werkplaats of vanuit het atelier worden in de winkel verkocht, evenals de kleding vanuit de kledingafdeling. Al deze handelingen worden uitgevoerd door de afdeling winkel. Het atelier: in het atelier worden ‘oude’ zaken zoals kleding of dekens vermaakt tot nieuwe dingen zoals kussens. In 2019 heeft deze afdeling een doorstart gemaakt en dat is o.a. te zien in de diversiteit van nieuw gemaakte spullen die bovendien nog heel mooi worden gepresenteerd. De kleding: deze afdeling kent een  proces vergelijkbaar met de hele winkel, maar omdat het hier gaat om en strenge controle op kleding die binnenkomt, hebben we hier een aparte afdeling van gemaakt. Deze afdeling controleert de kleding: is het schoon, is het heel. Daarna komt er een prijskaartje aan. Ook zorgt deze afdeling voor verversing van het aanbod . De werkplaats: de werkplaats is m.n. gericht op houtbewerking. Allereerst worden 2e hands meubelen die geschonken zijn aan de Makelij hier bewerkt, aangepast en ook geschilderd, daartoe is ook een speciale verfafdeling ingericht. In 2020 is er een nieuwe laserbrander aangeschaft.

4. Overige activiteiten

Vragen uit de samenleving zijn een voortdurend onderwerp van gesprek in de bestuursvergaderingen. Allereerst is er altijd aandacht voor de overleggen die al dan niet bijgewoond zijn of bijgewoond gaan worden en met welk doel de Makelij daarbij aanschuift. Ook kijkt het bestuur naar het website bezoek en kijkt of daar conclusies uit zijn te trekken. Daarnaast zijn er ook concrete vragen aan de Makelij. De vragen worden getoetst aan de missie en visie van de Makelij en vervolgens wordt besloten om daar wel of niet op in te zetten. Hierover wordt verslag gedaan in de notulen en zo wordt de voortgang geborgd. In 2020 waren er door corona minder mogelijkheden tot het ontplooien van maatschappelijke initatieven. Het project ‘Kioter’ is niet van de grond gekomen. We hebben we nauw contact gehouden met de gemeente Hardenberg en andere maatschappelijke organisaties in Dedemsvaart.

5. Bestuursactiviteiten

Het bestuur van de Makelij komt maandelijks bij elkaar en bespreekt dan allereerst de dagelijkse gang van zaken en de financiële resultaten. Belangrijk onderdeel van de agenda van het bestuur in 2020 is geweest het toekomstbestendig maken van de Makelij. Zoals gemeld in eerdere jaarverslagen, moet de Makelij op zoek naar een ander pand. Het bestuur is daar ook afgelopen jaar druk mee geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met onder meer makelaars en financiers. Maar het vinden van een bruikbaar en betaalbaar pand in het centrum blijkt nog niet zo eenvoudig. Wordt vervolgd! In 2020 zijn twee nieuwe mensen het bestuur komen versterken: Daniël Prinsse en Jonathan Zondag (secretaris) maken nu ook deel uit van het bestuur. Het bestuur is verheugd dat het team daarmee weer compleet is.

Financieel verslag 2020

Exploitatierekening “De Makelij” Opbrengsten  Kosten
Omzet winkel, atelier, kleding en werkplaats € 118.920,30
Baten uit begeleiding etc. €  72.343,19
Kosten
Inkoop € 42.189,95
Personele kosten € 53.958,88
Exploitatiekosten € 35.950,12
Diversen € 400 € 1.357,81
Exploitatie saldo € 58.206,73
€ 191.663,49 € 191.663,49
Jaarrekening “De Makelij”  31 december 2020
Activa
Vaste activa
Inventaris € 11.201,00
Vlottende activa
Vorderingen € 2.038,06
Liquide middelen € 209.093,98
Voorraden €  737,30
Kruisposten € –
Totaal Activa € 223.070,34
Passiva
Eigen vermogen € 217.923,72
Kortlopende schulden € 5.146,62
Kruisposten € –
Totaal Passiva € 223.070,34