Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Naam ANBI:Stichting De Makelij
RSIN/Fiscaal nummer:8534.06.789
KvK nummer59290838
Website adres:www.demakelij.nl
E-mail:info@demakelij.nl
Adres:Julianastraat 75
Postcode:7701 GK Dedemsvaart
Plaats:Dedemsvaart

Voorwoord 

Aan de uitstraling van de winkel en de sfeer die er hangt wordt door onze medewerkers veel aandacht besteed. Het is leuk om in de Makelij te zijn. U ziet bij ons steeds nieuwe spullen, die aantrekkelijk zijn gepresenteerd.

Wat gelukkig niet veel verandert zijn de gezichten van onze vrijwilligers en daarop zijn we heel trots. Zowel in de werkplaats als in het atelier, bij de kleding en in de winkel hebben we topvrijwilligers, die het ook leuk vinden om nieuwe medewerkers in te werken. 

Dit jaar zijn we in het bestuur druk geweest met het beschrijven van onze kwaliteit. We hebben al onze procedures besproken en, met wat hulp van buiten, vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. We hebben bij de omliggende gemeentes een zorgcontract voor dagbesteding aangevraagd. Ook hebben we de ANBI status gekregen/ Dus ook achter de schermen gebeurt er van alles.

Samen doen, jezelf en je naasten sterker maken, groeien, niet in geld maar in kwaliteit, we gaan gewoon door.

Wilt U meedoen, meld je dan aan.

Wim Schunselaar,

Voorzitter           Hoofdstukindeling

Inleiding

Re-integratie

Recycling

Overige activiteiten

Bestuursactiviteiten

Financieel jaarverslag1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de Makelij in Dedemsvaart. De Makelij is een sociale onderneming in Dedemsvaart. In de Makelij gaat het om het betekenisvol samenwerken van de kansarme en kwetsbare mensen uit de gemeente Hardenberg met mensen die een steuntje in de rug kunnen en willen geven. Alle betrokkenen  bij de Makelij hebben talenten en kunnen deze inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Iedere betrokkene neemt op zijn eigen manier verantwoordelijkheid voor de activiteiten die de Makelij ontplooit. Door op deze manier samen te werken heeft de Makelij een samenbindende functie in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg.

De Makelij staat voor zorgvuldig en duurzaam omgaan met spullen. 

We willen dat medewerkers van de Makelij hun talenten en kwaliteiten inzetten ten bate van de samenleving en ten bate van het natuurlijk leefmilieu zowel in het dorp als in de gemeente. We willen mensen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn, hun talenten te ontwikkelen, te re-integreren  en mee te doen in de samenleving. 

 Daarnaast werken we aan duurzaamheid: De Makelij geeft 2e hands  weer een kans.

De Makelij heeft lange termijn doelstellingen geformuleerd. Die luiden als volgt:

  • het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan  een verbetering van de kwaliteit van leven van de medewerkers van de Makelij. 
  • Het ondernemen van activiteiten die bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurlijke leefomgeving.
  • Het ondernemen van activiteiten  die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg, zo mogelijk  en bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties in het dorp

Op basis van deze doelstellingen heeft het bestuur doelen geformuleerd voor 2019. Deze luiden als volgt:

  • Minimaal 50 medewerkers per week een plek geven in de Makelij
  • Mensen de mogelijkheid bieden 2e hands spullen te kopen en te verkopen
  • 2e hands spullen opknappen d.m.v. hout- en textielbewerking en verkopen
  • Het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden op gebied van hout-  en textielbewerking en vaardigheden op het gebied van verkoop.
  • Mogelijkheid bieden voor mensen die dat willen om te werken aan persoonlijke doelen
  • Inspelen op vragen uit de samenleving, zowel vragen die leven bij de vrijwilligers van  de Makelij als  vragen uit het dorp zoals b.v. schoonhouden Marktstraat, opzetten Kioter, of praktijkonderwijs verzorgen op het gebied van techniek en houtbewerking door leerlingen van het Vechtdal college.
  • Tenslotte heeft het bestuur zich voor 2019 ten doel gesteld dat er gewerkt zou worden aan het toekomstbestendig maken van de Makelij 

 

In het navolgende zullen deze doelen worden geëvalueerd. We doen dit door eerst in hoofdstuk 2  de doelen te bespreken die te maken hebben met de re-integratie van de mensen die werken bij de Makelij.

In hoofdstuk 3 bespreken we de doelen die te maken hebben met de recycling van producten.

In hoofdstuk 4 bespreken we het laatste doel onder de titel ‘overige activiteiten’.

Apart aandacht besteden we aan de bestuursactiviteiten in hoofdstuk 5, m.n. de activiteiten die zijn ondernomen om de Makelij toekomstbestendig te maken komen hier aan bod

In hoofdstuk 6 nemen we tenslotte het financieel jaarverslag op.2. Vrijwilligers en  re-integratie

Wat betreft de medewerkers van De Makelij zijn de volgende resultaten te melden:

 

Eind 2019 waren er  62 medewerkers actief: 

11 medewerkers via de gemeente Hardenberg en Ommen op een werkervaringsplaats; 49 vrijwilligers en 2 stagiaires (+ 3 stagiaires die hun stage succesvol hebben afgerond voor de zomer).

Elke week zijn er tussen de 50 en 60 mensen aan het werk geweest. 

Het aantal uren per week varieert van enkele uren tot 4 dagen per week, afhankelijk van wat iemand aankan of wil doen.

Wat betreft de doorstroming: 

Er zijn dit jaar 18 nieuwe medewerkers begonnen, waarvan 14 via de gemeente. Het aantal werkervaringsplaatsen is fors toegenomen; het totale aantal dit jaar is 22. Vergeleken met 2 jaar geleden zijn de verwijzingen via de gemeente verdubbeld. 

Van de afgesloten contacten zijn er 3 medewerkers die een baan hebben gevonden. (houthandel, administratie en een camping). 

Met een totaal van 62 medewerkers moeten we vaststellen dat we ons maximum bereikt hebben. Bovendien is het aantal medewerkers dat niet in staat is zelfstandig te werken en  extra begeleiding en aandacht vraagt, verder toegenomen. 

De behoefte aan dagbesteding blijkt groot te zijn; een aantal medewerkers hebben het werk en het opbouwen van een arbeidsritme nodig om niet terug te vallen in problematiek als verslaving.

Omdat we hierin steeds meer ervaring hebben opgebouwd, hebben we besloten W.M.O. contracten met gemeenten aan te vragen. 

Het contact met instanties als het Samen Doen Team, de Stuw, Dimence, Buurtzorg, Carinova, de RIBW en Philadelphia blijft plezierig; er worden regelmatig mensen naar ons verwezen. Via het UWV zijn er nu 2 medewerkers op een re-integratietraject verwezen.

Samenwerking met het Vechtdal college heeft geleid tot de academies op houtbewerking: het hele schooljaar is er steeds een groep van 15 leerlingen een middag per week actief aan het werk in de werkplaats.

Bij dit alles blijft ons grootste succes dat mensen weer vertrouwen krijgen in zichzelf en het gevoel hebben er weer toe te doen. Mensen kunnen op deze manier weer een herstart in hun leven maken en men is er trots op bij De Makelij te werken. 

Reactie van 2 medewerkers:

“Ik heb nooit geweten dat er zo’n grote behoefte is aan een dergelijke winkel. Ik was totaal verbaasd over wat er allemaal verkocht wordt en nog meer over de hoge omloopsnelheid van de inbreng en verkoop van spullen. De bon is nog niet verwerkt of het is alweer verkocht. 

Van begin af aan vond ik het erg leuk op De Makelij. De sfeer is gezellig en gemoedelijk en dat stelt je direct op je gemak. Je kunt altijd met je vragen terecht, daar is aandacht voor.

Ik heb veel geleerd en, na een jarenlange periode van werkeloos zijn, heb ik er vertrouwen in dat ik weer aan het werk kan.”

“Twee jaar na een ongeluk ben ik via een re-integratie traject  bij de Makelij begonnen.

Ik heb weer een werkritme opgebouwd en ik heb leren omgaan met mijn beperkingen door en na het ongeluk. Dankzij de Makelij was ik klaar om weer de werkvloer op te gaan.

Ook het sociale aspect van het weer omgaan met mensen was erg belangrijk.

Mijn wereldje was erg klein geworden, doordat ik de deur haast niet meer uit kwam.

Ik kan zeggen dat de Makelij voor mij heel belangrijk is geweest.”3. Recycling

De Makelij wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspilling. Dat doet ze op een bijzondere manier. De inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen op een bijzondere manier gebruik maken van de ruimte die de Makelij biedt. Om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk hun spullen een 2e kans geven en niet weggooien kunnen ze nl hun spullen etaleren in de winkel van de Makelij. Als het spul dan binnen drie maanden wordt verkocht, is de helft van de verkoopsom voor  de eigenaar en de helft voor de Makelij. Op deze manier komt er veel spul bij de Makelij binnen en vinden ook veel  spullen weer een nieuwe gebruiker. Mensen kunnen hun spullen na drie maanden weer ophalen, óf ze schenken het aan de Makelij. Vooral oud meubilair wordt dan opgeknapt en in de winkel vervolgens weer verkocht. De Makelij houdt de prijzen van spullen laag, waardoor hele mooie spullen voor  veel doelgroepen bereikbaar zijn, maar vooral wordt op deze manier hergebruik daadwerkelijk gestimuleerd.

De activiteiten van de Makelij zijn onderverdeeld in vier afdelingen:

De winkel: in de winkel komen de 2e hands spullen binnen, deze  worden geregistreerd, er komt een prijskaartje aan  en ze worden geëtaleerd en zo mogelijk verkocht. Na drie maanden wordt er in overleg met de eigenaar een besluit genomen over de voortgang. Ook opgeknapte zaken vanuit de werkplaats of vanuit het atelier worden in de winkel verkocht, evenals de kleding vanuit de kledingafdeling.  Al deze handelingen worden uitgevoerd door de afdeling winkel

Het atelier: in het atelier worden ‘oude’ zaken zoals kleding of dekens vermaakt tot nieuwe dingen zoals kussens. In 2019 heeft deze afdeling een doorstart gemaakt en dat is o.a. te zien in de diversiteit van nieuwgemaakte spullen die bovendien nog heel mooi worden gepresenteerd.

De kleding: deze afdeling kent een proces vergelijkbaar met de hele winkel, maar omdat het hier gaat om en strenge controle op kleding die binnenkomt, hebben we hier een aparte afdeling van gemaakt. Deze afdeling controleert de kleding: is het schoon, is het heel. Daarna komt er een prijskaartje aan.  Ook zorgt deze afdeling voor verversing van het aanbod . 

 De werkplaats: de werkplaats is m.n. gericht op houtbewerking. Allereerst worden 2e hands meubelen die geschonken zijn aan de Makelij hier bewerkt, aangepast en ook geschilderd, daartoe is ook een speciale verfafdeling ingericht.

4. Overige activiteiten

Vragen uit de samenleving zijn een voortdurend onderwerp van gesprek in de bestuursvergaderingen. Allereerst is er altijd aandacht voor de overleggen die al dan niet bijgewoond zijn of bijgewoond gaan worden en met welk doel de Makelij daarbij aanschuift. Ook kijkt het bestuur naar het website bezoek en kijkt of daar conclusies uit zijn te trekken. Daarnaast zijn er ook concrete vragen aan de Makelij. De vragen worden getoetst aan de missie en visie van de Makelij en vervolgens wordt besloten om daar wel of niet op in te zetten. Hierover wordt verslag gedaan in de notulen en zo wordt de voortgang geborgd. 

In 2019 springen er een paar activiteiten uit. Allereerst is dat  het project Kioter. Evenals in 2018 heeft de Makelij ook in 2019 een bijdrage geleverd aan de Kioter, een kiosk op het strand van het Kotermeer. Dit jaar verliep het project wat minder positief dan in 2018. Er waren incidenten. De Makelij heeft dan ook besloten om het seizoen van 2019 goed te evalueren met de gemeente voordat er weer sprake zal zijn van deelname van de Makelij aan dit project.

De Makelij heeft in 2019 weer en bijdrage geleverd aan het schoonhouden van de Marktstraat. Dit tot tevredenheid van de middenstand. 

Ook in 2019 hebben leerlingen van het Vechtdalcollege praktijkonderwijs techniek/ houtbewerking bij ons gevolgd.

Met o.a. deze drie initiatieven meent de Makelij een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving in Dedemsvaart.

5. Bestuursactiviteiten

Het bestuur van de Makelij komt maandelijks bij elkaar en bespreekt dan allereerst de dagelijkse gang van zaken en de financiële resultaten.  Belangrijk onderdeel van de agenda van het bestuur in 2019 is geweest het toekomstbestendig maken  van de Makelij.  Zoals in het jaarverslag van 2018 al gemeld, was de verwachting dat we eind 2019 uit het pand zouden moeten. Gelukkig valt dat mee en zal de Makelij waarschijnlijk binnen een paar jaar en ander pand moeten zoeken.  Het bestuur heeft in 2019 de wens uitgesproken dat een eventueel nieuw pand een meer permanente plek moet worden voor de Makelij, zodat we een verhuizing elke 3 à 4 jaar kunnen voorkomen. Zo’n permanente plek zal door koop of door huur verworven moeten worden en dat betekent dat de Makelij meer stabiele inkomsten zal moeten verwerven dan het nu doet. Op dit moment kan de Makelij zichzelf nagenoeg bedruipen, met één vaste kracht en een lage huur.

Om meer stabiele inkomsten te verwerven heeft het bestuur een aantal acties ondernomen:

  • we hebben de ANBI-status verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is. ( voor verdere uitleg zie de website van de belastingdienst).
  •   We hebben zorgcontracten afgesloten met de omliggende gemeentes en in 2020 ook met de gemeente Hardenberg.

Om deze beide acties te kunnen realiseren was het nodig om onze zorg voor de kwaliteit van het werk in de Makelij goed te beschrijven. Daartoe heeft het bestuur de hulp ingeroepen van een extern bureau dat ons ondersteund heeft in het beschrijven van het  werk en de procedures die we hanteren om het werk kwalitatief goed uit te voeren. 

In 2020 moet blijken of de in 2019 gerealiseerde acties leiden  tot meer stabiele inkomsten hetzij omdat we mensen die via een zorgcontract met de gemeente bij ons geplaatst worden, kunnen ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen, hetzij omdat we vanwege de ANBI status aantrekkelijk zijn voor gulle gevers.

Financieel verslag 2019

>

Exploitatierekening “De Makelij”

Opbrengsten2019 
Omzet winkel     66.984,37  
Omzet werkplaats     17.884,10  
Omzet atelier       2.548,70  
Omzet kleding     33.850,85  
Omzet Veldzicht                       
St. Philadelphia       7.248,23  
WerkPlekPlus       3.650,00  
Diverse baten     65.734,41  
Kosten
Kostprijs winkel    20.111,29 
Kostprijs werkplaats     8.615,63 
Kostprijs atelier        393,40 
Kostprijs kleding    15.949,54 
Kostprijs Veldzicht                     
Lonen    45.724,65 
Pers.kosten      2.551,86 
Kantinekosten      1.152,55 
Huisvestingskosten      3.785,46 
Schoonmaakkosten        356,46 
Nutslasten    16.313,30 
Klein mat. en gereedschap     5.432,13 
Administratiekosten       623,23 
Kantoorbenodigdheden           70,05 
Communicatiekosten       667,43 
Bankkosten      1.992,33 
Verkoopkosten      5.732,58 
Assuranties      2.200,08 
Afschrijving inventaris     1.702,00 
Diversen           329,76      1.205,28 
Exploitatiesaldo    63.651,17 
  € 198.230,42 €198.230,42 

31 december 2019

Activa

Vaste activa

Inventaris                € 6.624,00 

Vlottende activa

Vorderingen            €     1.554,05 
Liquide middelen   € 153.718,26 
Voorraden               €      2.871,05 
Kruisposten             €                      
Totaal Activa            €  164.767,36 

Passiva

Eigen vermogen                  €  159.716,99 
Kortlopende schulden       €      5.050,37 
Kruisposten                         €                      

Totaal Passiva                     €   164.767,36