Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Naam ANBI: 

Stichting De Makelij

RSIN/Fiscaal nummer: 

8534.06.789

KvK nummer

59290838

Website adres: 

www.demakelij.nl

E-mail: 

info@demakelij.nl

Adres: 

Julianastraat 75

Postcode: 

7701 GK Dedemsvaart

Plaats: 

Dedemsvaart

 

Voorwoord  

We kunnen weer terugkijken op een goed jaar. De Makelij heeft zijn fundament  verstevigd en is daardoor volwassener en sterker geworden. De hele week een coördinator op de vloer versterkt de organisatie. Aanstuurders  en medewerkers zijn nog  meer een team geworden.

In het bestuur waren  de belangrijkste aandachtspunten het vastleggen en het verbeteren van de kwaliteit in onze organisatie. En natuurlijk  de eventuele verhuizing en daar zijn we nog niet klaar mee….

De Makelij in de Julianastraat wordt steeds makkelijker gevonden.  Een leuke en drukbezochte winkel horen wij vaak . Een fijne sfeer en regelmatig een nieuwe collectie.

Maar ook andere organisaties  benaderen ons. Zo hebben we dit jaar voor het Vechtdal College weer een academie verzorgd.  Op verzoek van de gemeente hebben we samen met de jongeren van de Stuw de Kioter op de Kotermeerstal  opengesteld.  En op vraag van  de DMC hebben we de Marktstraat beter schoongehouden. Mooie voorbeelden van  verbinding in het dorp.

Werken aan jezelf en je omgeving.  Onze basis is en blijft  dan ook samen doen, bezig zijn, in een goede sfeer van elkaar leren en daardoor groeien.

Wilt u meedoen, meld je dan aan.

Wim Schunselaar, voorzitter

Hoofdstukindeling

Inleiding

Re-integratie

Recycling

Overige activiteiten

Bestuursactiviteiten

Financieel jaarverslag

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Makelij in Dedemsvaart. De Makelij is een sociale onderneming in Dedemsvaart. In de Makelij gaat het om het betekenisvol samenwerken van de kansarme en kwetsbare mensen uit de gemeente Hardenberg met mensen die een steuntje in de rug kunnen en willen geven. Alle betrokkenen bij de Makelij hebben talenten en kunnen deze inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Iedere betrokkene neemt op zijn eigen manier verantwoordelijkheid voor de activiteiten die de Makelij ontplooit. Door op deze manier samen te werken heeft de Makelij een samenbindende functie in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg.

De Makelij staat voor zorgvuldig en duurzaam omgaan met spullen.

We willen dat medewerkers van de Makelij hun talenten en kwaliteiten inzetten ten bate van de samenleving en ten bate van het natuurlijk leefmilieu zowel in het dorp als in de gemeente. We willen mensen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn, hun talenten te ontwikkelen, te re-integreren  en mee te doen in de samenleving.

 Daarnaast werken we aan duurzaamheid: De Makelij geeft 2e hands  weer een kans.

De Makelij heeft lange termijn doelstellingen geformuleerd. Die luiden als volgt:

  • het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan  een verbetering van de kwaliteit van leven van de medewerkers van de Makelij.
  • Het ondernemen van activiteiten die bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurlijke leefomgeving.
  • Het ondernemen van activiteiten  die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg, zo mogelijk  en bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties in het dorp

Op basis van deze doelstellingen heeft het bestuur doelen geformuleerd voor 2018. Deze luiden als volgt:

  • Minimaal 50 medewerkers per week een plek geven in de Makelij
  • Mensen de mogelijkheid bieden 2e hands spullen te kopen en te verkopen
  • 2e hands spullen opknappen d.m.v. hout- en textielbewerking en verkopen
  • Het inzetten en ontwikkelen van vaardigheden op gebied van hout-  en textielbewerking en vaardigheden op het gebied van verkoop.
  • Mogelijkheid bieden voor mensen die dat willen om te werken aan persoonlijke doelen
  • Inspelen op vragen uit de samenleving, zowel vragen die leven bij de vrijwilligers van  de Makelij als  vragen uit het dorp zoals b.v. schoonhouden Marktstraat, opzetten Kioter, of praktijkonderwijs verzorgen op het gebied van techniek en houtbewerking door leerlingen van het Vechtdalcollege.

 

In het navolgende zullen deze doelen worden geëvalueerd. We doen dit door eerst in hoofdstuk 2  de doelen te bespreken die te maken hebben met de re-integratie van de mensen die werken bij de Makelij.

In hoofdstuk 3 bespreken we de doelen die te maken hebben met de recycling van producten.

In hoofdstuk 4 bespreken we het laatste doel onder de titel ‘overige activiteiten’.

Apart aandacht besteden we aan de bestuursactiviteiten in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 nemen we tenslotte het financieel jaarverslag op.

Re-integratie

Wat betreft de medewerkers van De Makelij zijn de volgende resultaten te melden:

Vanaf de start van de Makelij in 2014 zijn er wekelijks tussen de 50 en 60 mensen aan het werk geweest, als vrijwilliger,  stagiair, of via de gemeentes Hardenberg en Ommen. Het aantal uren per week varieert van enkele uren, een dagdeel tot 4 dagen per week, afhankelijk van wat iemand aankan of wil doen. Tot nu toe hebben 18 medewerkers een betaalde baan gevonden.

Een belangrijk feit is dat we vanaf februari 2018 het dienstverband van de coördinator van 2 dagen per week hebben kunnen uitbreiden naar een volledig dienstverband.

Vanwege de noodzaak de continuïteit te waarborgen en vanwege de medewerkers waar veel tijd en aandacht bij komt kijken, hebben we deze keuze gemaakt.

Aangezien de arbeidsmarkt weer aantrekt, zijn wij steeds meer aangewezen op het participatiespoor van de gemeente. Vakmensen vanuit het werkspoor van de gemeente of  vrijwilligers, die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk in de bijstand terecht zijn gekomen of geen werk hebben, hebben wij vrijwel niet.

Een aantal medewerkers heeft daarbij extra begeleiding en aandacht nodig. Het Samen Doen Team verwijst regelmatig mensen die begeleiding krijgen van bv. het RIBW, Dimence, GGZ-psychologen,  begeleiding bij schuldhulpverlening, zelfstandig leren wonen, etc.

In de omgang en het stimuleren om mee te doen, samen te werken, of een vak te leren, vraagt dit veel van de aanstuurders op de betreffende afdelingen en de coördinator, maar ook van de mensen onderling.

1 medewerker is via het z.g.  ‘onderaannemerschap’ bij ons aan het werk. Vanuit Philadelphia zijn 2 medewerkers bij ons geplaatst. Ook deze mensen hebben extra begeleiding en aandacht nodig.

 

2018

Aantal medewerkers incl. de  coördinator

Werkervaringsplaatsen gemeente

vrijwilligers

stagiaires

30 juni

53

5

42

7 (incl. nieuwe Nederlanders)

31 december

56

9

43

3

 

Bestuursleden: 5+3 adviserende rol

Coördinator: 1

Aanstuurders: 8: 3 werkplaats, 3 winkel, 1 atelier, 1 kleding

Resultaten:

In 2018 hebben 5 medewerkers een betaalde baan gevonden, bij Moderna, Vechtdal Bouw, JBP Montagetechniek en magazijnbeheer Zwolle. 1 persoon is helaas weer teruggekomen.

Acht stagiaires (waarvan 7 nieuwe Nederlanders) hebben dit jaar hun stage succesvol afgerond. Zeven stagiaires voor de zomer en één in december. Twee van de drie stagiaires vanaf september 2018 blijven tot juni 2019. Opleidingen van deze stagiaires: Alfa-college Hardenberg, de Maat Ommen, Mackayschool Meppel, Landstede Zwolle en het Deltion-college.

Er is een medewerker vanuit een werkervaringsplaats doorgegaan als vrijwilliger. Twee medewerkers op een werkervaringsplaats zijn afgehaakt wegens persoonlijke problematiek. 

Succesvol blijft de persoonlijke ontwikkeling die mensen doormaken. Van totaal geen eigenwaarde hebben naar het besef ertoe te doen. Naast het vinden van betaald werk blijft dat ons grootste succes. Mensen vinden het fijn bij ons, voelen zich op hun gemak en zijn trots op hun werk en de Makelij.

Recycling

De Makelij wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van verspilling. Dat doet ze op een bijzondere manier. De inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen op een bijzondere manier gebruik maken van de ruimte die de Makelij biedt. Om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk hun spullen een 2e kans geven en niet weggooien kunnen ze nl hun spullen etaleren in de winkel van de Makelij. Als het spul dan binnen drie maanden wordt verkocht, is de helft van de verkoopsom voor  de eigenaar en de helft voor de Makelij. Op deze manier komt er veel spul bij de Makelij binnen en vinden ook veel  spullen weer een nieuwe gebruiker. Mensen kunnen hun spullen na drie maanden weer ophalen, óf ze schenken het aan de Makelij. Vooral oud meubilair wordt dan opgeknapt en in de winkel vervolgens weer verkocht. De Makelij houdt de prijzen van spullen laag, waardoor hele mooie spullen voor  veel doelgroepen bereikbaar zijn, maar vooral wordt op deze manier hergebruik daadwerkelijk gestimuleerd.

De activiteiten van de Makelij zijn onderverdeeld in vier afdelingen:

De winkel: in de winkel komen de 2e hands spullen binnen, deze  worden geregistreerd, er komt een prijskaartje aan  en ze worden geëtaleerd en zo mogelijk verkocht. Na drie maanden wordt er in overleg met de eigenaar een besluit genomen over de voortgang. Ook opgeknapte zaken vanuit de werkplaats of vanuit het atelier worden in de winkel verkocht, evenals de kleding vanuit de kledingafdeling.  Al deze handelingen worden uitgevoerd door de afdeling winkel

Het atelier: in het atelier worden ‘oude’ zaken zoals kleding of dekens vermaakt tot nieuwe dingen zoals kussens.

De kleding: deze afdeling kent een proces vergelijkbaar met de hele winkel, maar omdat het hier gaat om en strenge controle op kleding die binnenkomt, hebben we hier een aparte afdeling van gemaakt. Deze afdeling controleert de kleding: is het schoon, is het heel. Daarna komt er een prijskaartje aan.  Ook zorgt deze afdeling voor verversing van het aanbod .

De werkplaats: de werkplaats is m.n. gericht op houtbewerking. Allereerst worden 2e hands meubelen die geschonken zijn aan de Makelij hier bewerkt, aangepast en ook geschilderd, daartoe is ook een speciale verfafdeling ingericht.

Overige activiteiten

Vragen uit de samenleving zijn een voortdurend onderwerp van gesprek in de bestuursvergaderingen. Allereerst is er altijd aandacht voor de overleggen die al dan niet bijgewoond zijn of bijgewoond gaan worden en met welk doel de Makelij daarbij aanschuift. Ook kijkt het bestuur naar het website bezoek en kijkt of daar conclusies uit zijn te trekken. Daarnaast zijn er ook concrete vragen aan de Makelij. De vragen worden getoetst aan de missie en visie van de Makelij en vervolgens wordt besloten om daar wel of niet op in te zetten. Hierover wordt verslag gedaan in de notulen en zo wordt de voortgang geborgd.

In 2018 springen er een paar activiteiten uit. Allereerst is dat  het project Kioter. In het voorjaar van 2018 is door ons het project ‘Kioter’ gestart, een kiosk op het strand van de Kotermeer. Omdat we de bemensing als probleem zagen, hebben we samenwerking gezocht met het jongerenwerk van de Stuw. In de lange hete zomer van 2018 heeft deze kiosk zijn meerwaarde bewezen. Naast het feit dat strandbezoekers kleine versnaperingen konden kopen op het strand, was de aanwezigheid van de kiosk ook kennelijk reden voor jongeren om minder overlast te bezorgen, zoals in een evaluatie van het project door een  gemeenteambtenaar werd opgemerkt. Een succes dus.

Een ander succesvol initiatief dat de Makelij op verzoek van de middenstand heeft genomen, is het schoonhouden van de Marktstraat. Ook hier is men tevreden over.

Ook hebben leerlingen van het Vechtdalcollege praktijkonderwijs techniek/ houtbewerking bij ons gevolgd.

Met o.a. deze drie initiatieven meent de Makelij een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving in Dedemsvaart.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur van de Makelij komt maandelijks bij elkaar en bespreekt dan allereerst de dagelijkse gang van zaken en de financiële resultaten.  Belangrijk onderdeel van de agenda van het bestuur in 2018 is geweest de toekomst van de Makelij. Dit is een belangrijk agendapunt i.v.m. het gegeven dat het gebouw waarin de Makelij nu huist geen permanente plek is. Eind 2019 wellicht, maar zeker in de loop van 2020 zal de Makelij het pand moeten verlaten. Dit roept vragen op over de toekomst. Het bestuur is daarover in gesprek geweest met de gemeente en met andere betrokkenen.

Eén van de resultaten van deze gesprekken is dat het bestuur  zich buigt over de vraag of de Makelij  zich als formele zorgaanbieder bij de gemeente zal gaan melden in de loop van 2019 en als gevolg daarvan  met de gemeente een Raamovereenkomst zal gaan sluiten. De Makelij moet daartoe een aantal stappen zetten, waarmee een begin gemaakt is.

Financieel verslag 2018