Jaarverslag 2017

De Makelij Julianastraat 75 7701GK Dedemsvaart Tel. 0523-208002 Email: info@demakelij.nl

Voorwoord

Wij zijn geen vergaderaars of schrijvers, ….  maar doeners. Lees het verslag… Samendoen, werkt !! Elkaar helpen en persoonlijk vooruitgang proberen te boeken. We zijn nu 3 jaar bezig en heel blij dat wat we eerst alleen maar dachten, echt werkt. We kunnen als burgers zelf meewerken aan en beslissen over onze omgeving.  Heel trots zijn we met onze vaste groep enthousiaste medewerkers, die steeds weer nieuwe mensen op weg helpen, mensen van dichtbij en ver. Zij dragen hun kennis over, geven het voorbeeld, zij maken de Makelij. Het is een genot om in de Makelij rond te lopen, mooi gepresenteerde collecties kleding en ingebrachte spullen, eigen gemaakte stukken uit werkplaats en atelier, prachtig. Werken in een prettige sfeer met gezellige en deskundige mensen, vrijwilligers die hun ervaring doorgeven. We hebben het afgelopen jaar veel aan de inhoud gewerkt en ook niet onbelangrijk: voor het eerst het jaar afgesloten met een positief financieel resultaat, ……en wilt u meedoen, meldt u zich dan aan. Wim Schunselaar, voorzitter

Inleiding

In de terugblik op 2016 en 2015, het jaarverslag van vorig jaar ( 2016) hebben we kort de historie geschetst van het ontstaan van de Makelij.  We schetsten toen een aantal ontwikkelingslijnen die ook in 2017 zijn voort gezet.  Echter de kerngedachte van de Makelij blijft hetzelfde nl: “Voor de meeste medewerkers is het belangrijk weer mee te doen en ergens bij te horen. Participatie, sociale activering en re-integratie: het zijn begrippen die bij ons in de praktijk worden gebracht. Deelnemen aan een arbeidsproces en weer onder de mensen komen, maakt het verschil. Men krijgt weer een dagritme en het leren samen werken wordt ontwikkeld. Mensen krijgen zelfvertrouwen, leren om te gaan met hun – soms forse – psychische problematiek én er worden mooie dingen gemaakt.” (Uit: terugblik op 2015 en 2016) De Makelij werkte  ook in 2017 aan twee doelstellingen, namelijk re-integratie én recycling. De Makelij heeft nog meer een gezicht gekregen, zowel in Dedemsvaart als in de regio. Wij zijn een burgerinitiatief bedoeld om als sociale onderneming, zonder winstoogmerk, de participatie en re-integratie van burgers in deze regio te stimuleren. Voorts maken we van oud, gebruikt spul mooie nieuwe dingen; wij geven 2e hands weer een kans. De Makelij beschikt over een prachtige werkplaats voor houtbewerking, een atelier, een afdeling voor 2e hands kleding en een winkel. Door deze variatie kunnen we veel mensen een plek bieden om mee te werken, weer te participeren in de samenleving en stappen te zetten richting re-integratie, het vinden van werk en het leren van een vak. De Makelij huist in een mooi pand aan de Julianastraat in Dedemsvaart. De winkel voor de verkoop van 2e hands meubelen en kleding of nieuwgemaakte spullen is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Er is veel inloop; mensen komen graag binnenlopen zowel mensen uit Dedemsvaart als mensen uit de omgeving van  Dedemsvaart. Daarmee heeft de Makelij een functie binnen de gemeenschap.  Medewerkers komen eveneens uit Dedemsvaart, maar ook uit de hele gemeente Hardenberg en uit de gemeente Ommen.

Activiteiten

Medewerkers Vanaf de start van de Makelij halverwege 2014, zijn er 176 mensen aan het werk geweest. Eind 2017 waren er 53 medewerkers, waaronder 1 gedeeltelijk betaalde kracht (2 dagen per week).
Jaar Totaal aantal medewerkers Werkervaring gemeente Vrijwilligers Stagiaires Nieuwe Nederlanders
2017 53, waaronder 1 gedeeltelijk betaalde kracht 8 30 10, waarvan 7 Nieuwe Nederlanders; 4 tot de zomer, 3 najaar 12: 7 stagiaires + 5 vrijwilligers

Resultaten

Vrijwilligers en werkervaringsplaatsen. 6 Medewerkers hebben een betaalde baan gevonden. Voor 1 persoon was dit te snel, waardoor hij opnieuw bij ons kwam werken. We hebben een medewerker via  Philadelphia aangesteld in een dagbestedingstraject. De medewerkers komen op eigen initiatief of worden verwezen door organisaties in Zorg en Welzijn en Onderwijs: het Samen Doen team, De Stuw, de RIBW, Thuiszorg Carinova en Buurtzorg, Baalderborg, Stichting Vluchtelingenwerk, Alfa-College, De Maat Ommen, De Landstede. Een teleurstellend resultaat is dat we niet bij alle medewerkers succesvol zijn en ze verder kunnen helpen richting re-integratie. Enkele medewerkers op een werkervaringsplaats (4 in de afgelopen 2 jaar) zijn uit het participatiespoor in een zorgtraject terecht gekomen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat we te maken hebben gehad met de splitsing van werk- en participatiespoor, waarbij de laatste groep bij ons terecht kwam. Deze medewerkers kunnen qua werk minder aan dan de medewerkers in het werkspoor en ze vragen meer begeleiding, omdat er sprake is van veel psychosomatische problematiek.

Stagiaires:

Vorig jaar kreeg De Makelij een erkenning als officieel leerbedrijf van de Stichting SBB. In 2017 hebben we 2 reguliere MBO-studenten begeleid en 7 stagiaires in het kader van inburgeringstraject, allen van het Alpha College en één stagiaire van De Maat in Ommen, een school voor praktijkonderwijs. De 4 stagiaires van het Alfa-college hebben voor de zomer van 2017 met goed gevolg hun stage afgerond.

Nieuwe Nederlanders

De Makelij wil ook aan nieuwe Nederlanders gelegenheid bieden om in een werkomgeving de taal te leren en verder te ontwikkelen. We zijn dan ook blij met de 7 stagiaires, maar eveneens met de 5  vrijwilligers die we in 2017 hebben mogen begroeten.

Werkkleding

Bij De Makelij is veilig  werken een belangrijk aandachtspunt. We hebben daarom bij het Fonds Maatschappelijke initiatieven gemeente Hardenberg een aanvraag ingediend voor gepaste en veilige werkkleding. Deze aanvraag is positief gehonoreerd, waar we erg blij mee zijn.

Aansturing

Binnen de Makelij kennen we de aansturing van de werkplaats en de aansturing van de winkel en het atelier. Daarnaast is er sprake van een algehele aansturing. De aansturing van de werkplaats en de winkel en het atelier wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Deze medewerkers zijn vakkrachten op het betreffende r en zijn daardoor zeer geschikt als inhoudelijke aanstuurders. De algehele aansturing is in handen van een betaalde kracht. We hebben in 2017 een ontwikkeling gezien waarbij de  doelgroep waarvoor de Makelij er wil zijn, gecompliceerder is geworden. We hebben te maken hebben met mensen die tussen wal en schip vallen, geen recht hebben op een PGB-budget of anderszins, maar als vrijwilliger aangemerkt worden. Voorts hebben we te maken met de doelgroep Nieuwe Nederlanders die weer een heel eigen vraag stellen aan de Makelij  en daarnaast dienen ook de reguliere stagiaires begeleid te worden. Daarom is er voor de continuïteit van de organisatie coördinatie en begeleiding op de werkvloer nodig.  Om die reden is er in 2016 een coördinator aangesteld voor 2 dagen per week.  In 2017 is  deze aanstelling gecontinueerd. De bedoeling is om deze functie per 2018 uit te breiden naar een volledig dienstverband. Daartoe zijn in 2017 gesprekken gevoerd met de gemeente.

Producten

In 2017 hebben vele producten hun weg naar de klant gevonden. Zo zijn er tweede hands kasten opgekocht en deze zijn nadat ze in de werkplaats zijn opgeknapt verkocht in de winkel om zo een tweede leven te beginnen. Zoals onderstaand kastje. Een oude kapotte kast wordt weer omgetoverd in een kast die gezien mag worden: Van oude pellets zijn mooie ruwhouten meubelen gemaakt: Ook worden nieuwe meubelen gemaakt: Ee maken niet alleen nieuwe dingen van oude spullen in de werkplaats, maar ook in het atelier. Bijvoorbeeld van oude spijkerbroeken : Naar: En ook in 2017 werd weer gretig gebruik gemaakt van ons aanbod van 2e hands kleding: .

Personele invulling:

werkplaats: Gemiddeld zijn hier 20 mensen werkzaam geweest. Ook in 2017 heeft de Makelij zich ingespannen om dagelijkse aansturing aanwezig te laten zijn. Dat is gelukt. De aansturing wordt door wisselende mensen uitgevoerd. Voor de continuïteit is dat niet altijd goed en dat is dus een aandachtspunt voor de coördinator. winkel: Gemiddeld zijn hier 10 mensen werkzaam. Ook de winkel kent 2 aanstuurders. tweedehands kleding: 10 medewerkers atelier: Gemiddeld zijn hier 7 mensen werkzaam. Het atelier wordt aangestuurd door één van de aanstuurders van de winkel. Daarnaast kennen we nog vrijwilligers voor de administratie, PR en de website en voor onderhoud en schoonmaak. Coördinatie: er is één betaalde kracht voor de algehele coördinatie: Anne Meijer

Samenwerking

In 2017 is er veel tijd gestoken in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Het Samen Doen Team en  De Stuw zijn een verwijzer naar de Makelij van potentiële medewerkers. Er zijn  meerdere bezoeken van medewerkers van het Samen Doen Team geweest aan de Makelij: er is informatie gewisseld en er zijn afspraken gemaakt over doorverwijzing. De samenwerking met Philadelphia is voortgezet in 2017. Eén cliënt van Philadelphia heeft zijn weg naar de Makelij gevonden in het kader van dagbesteding. De afspraken over de inhoud van de begeleiding en de vergoeding per dagdeel zijn nagekomen Er zijn gesprekken gevoerd met de woningcorporaties de Veste en Beter Wonen Vechtdal, maar die hebben nog niet tot concrete acties geleid.

Deelname cursus

Twee vrijwilligers en de coördinator hebben deel genomen aan de cursus “Ik ben Harrie”:  een cursus waarbij men  leert om als collega van een werknemer met een arbeidsbeperking, begeleiding te bieden. De deelnemers waren positief over deze cursus. De coördinator heeft deelgenomen aan een cursus “fondsen werven”. Ook deze cursus is positief gewaardeerd.

Public relations

In de verslagperiode hebben we de nodige energie gestopt in het verder bekend maken van onze onderneming. Zo hebben we
 • deelgenomen aan de kerstmarkten in Balkbrug en Dedemsvaart
 • deelgenomen aan de open dag van de bibliotheek
 • deelgenomen aan Femmez
 • de gemeentelijke ambtenaren rondgeleid
 • wethouders van de gemeente Hardenberg rondgeleid
 • de leden van de provinciale staten van de Christen Unie mogen ontvangen
 • voorlichting gegeven over de Makelij op de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang.
 • meegedaan aan de week van de techniek door leerlingen van de Groen van Prinstererschool kennis te laten maken met houtbewerking: ze hebben vogelhuisjes gemaakt van gebruikt hout.

Financiën

De Makelij is niet uit op het behalen van winst. Wel beoogt het bestuur het voortbestaan van de Makelij te garanderen. Het is daarom mooi dat ook in 2017 de omzet is verhoogd. Dit onderstreept hetgeen we hierboven al hebben aangegeven: de Makelij neemt een positie in de gemeenschap, men weet de Makelij te vinden. Het blijft voor het bestuur altijd een groot punt van aandacht om te zorgen dat de Makelij de kosten van het gebouw en de kosten van de coördinator kan dragen. Zoals eerder al aangegeven zijn we daarover in doorlopend gesprek met de gemeente. Voor verdere details over de financiën verwijzen we naar het overzicht hieronder.
Resultaten “De Makelij”  2017 (vs 2016)
Opbrengsten 2.017 2.016
Omzet winkel  €       62.165,23  €       40.971,00
Omzet werkplaats  €         8.932,02  €       12.507,69
Omzet atelier  €            995,30  €         2.610,00
Omzet kleding  €       18.340,10  €       11.289,65
Omzet Veldzicht  €            207,50  €            191,50
St. Philadelphia  €         5.211,57  €         3.266,04
Diverse baten  €         5.946,10  €       24.600,00
Kosten
Kostprijs winkel  €       22.066,36  €       15.726,88
Kostprijs werkplaats  €         5.067,78  €         6.336,99
Kostprijs atelier  €            119,00  €            474,05
Kostprijs kleding  €         8.527,11  €         4.918,84
Kostprijs Veldzicht  €            103,75  €               95,75
Lonen  €       17.307,32  €       12.683,89
Pers.kosten  €         5.178,78  €         1.286,76
Kantinekosten  €         1.311,12  €         1.223,37
Huisvestingskosten  €         3.411,15  €         8.841,84
Schoonmaakkosten  €            239,65  €            402,45
Nutslasten  €       13.122,30  €       13.666,05
Klein mat. En gereedschap  €         2.515,65  €         4.499,77
Administratiekosten  €            463,17  €            352,16
Kantoorbenodigdheden  €            244,53  €            350,25
Communicatiekosten  €            885,08  €         1.379,10
Bankkosten  €         1.420,21  €            981,14
Verkoopkosten  €         1.048,88  €         1.108,63
Assuranties  €         1.004,55  €         1.060,04
Afschrijving inventaris  €         1.430,40  €         1.525,04
Diversen  €            534,45  €         2.285,27  €            475,31  €         1.609,67
Exploitatiesaldo  €       14.580,21  €       17.388,52
 €     102.332,27  €     102.332,27  €       95.911,19  €       95.911,19
Resultaten “De Makelij”  2017 (vs 2016)
Opbrengsten 2.016
Omzet winkel €       40.971,00
Omzet werkplaats €       12.507,69
Omzet atelier  €         2.610,00
Omzet kleding  €       11.289,65
Omzet Veldzicht  €            191,50
St. Philadelphia  €         3.266,04
Diverse baten  €       24.600,00
Kosten
Kostprijs winkel  €       15.726,88
Kostprijs werkplaats  €         6.336,99
Kostprijs atelier  €            474,05
Kostprijs kleding  €         4.918,84
Kostprijs Veldzicht  €               95,75
Lonen  €       12.683,89
Pers.kosten  €         1.286,76
Kantinekosten  €         1.223,37
Huisvestingskosten  €         8.841,84
Schoonmaakkosten  €            402,45
Nutslasten  €       13.666,05
Klein mat. En gereedschap  €         4.499,77
Administratiekosten  €            352,16
Kantoorbenodigdheden  €            350,25
Communicatiekosten  €         1.379,10
Bankkosten  €            981,14
Verkoopkosten  €         1.108,63
Assuranties  €         1.060,04
Afschrijving inventaris  €         1.525,04
Diversen  €            475,31  €         1.609,67
Exploitatiesaldo  €       17.388,52
 €       95.911,19  €       95.911,19

Conclusie

De medewerkers en het bestuur van de Makelij kijken terug op een mooi jaar , we zijn tevreden met de resultaten. Aandacht blijft nodig om het voortbestaan van de Makelij te garanderen

Bijlage 1

Bestuurssamenstelling in 2017:
 • Wim Schunselaar, voorzitter
 • Jennie Pierik, secretaris
 • Meine Fernhout, penningmeester
 • Pien van Riessen, coaching medewerkers
 • Michel de Vries, ondersteuning werkgeverschap/administratieve organisatie
In 2017 is één bestuursleden aangetreden:
 • Gina Wielink. Zij zal in 2018 het penningmeesterschap overnemen.
Algehele coördinatie: Anne Meijer.