Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2015-2016

DE MAKELIJ Terugblik op 2015 en 2016.

Voorwoord

Doorgaan, gewoon verder! In dit verslag kunt u lezen wat er de afgelopen twee jaar allemaal is gebeurd. U krijgt een beeld van de ontwikkelingen van en binnen de Makelij. Opgezet als een lokaal initiatief, vervullen we nu een regionale functie. Onze klanten kwamen al uit de hele regio en tegenwoordig werken er ook mensen uit de gemeenten Hardenberg en Ommen aan hun en ons project. Door de verhuizing naar de Julianastraat kunnen we ons beter presenteren, meer mensen weten ons te vinden en dat is mooi. Als bestuur geven we het nog maar eens aan: het gaat ons om de mensen, de mensen en nog eens de mensen. Samen doen, noaberschap, talenten ontwikkelen, terugkeren naar werk, maar ook dagbesteding. Veel variatie in een prettige omgeving met gezellige mensen. Fijn dat dat in Dedemsvaart gebeurt. Lees het verslag en wilt u meedoen: meld u zich aan! Wim Schunselaar, voorzitter.

De historie

In het voorjaar van 2013 heeft een aantal inwoners van Dedemsvaart het initiatief genomen tot de oprichting van een sociale onderneming.  Voor ogen stond een levendig bedrijf waar inwoners van het dorp zouden kunnen werken aan sociale en duurzame doelen. Een aantal aspecten werd  keer op keer benoemd en bleek een goed uitgangspunt  voor de ontwikkeling van het project:
 • Alle mensen hebben talenten die ontwikkelt en benut kunnen worden;
 • Samen werken met anderen geeft voldoening en gaat isolement en vereenzaming tegen;
 • Duurzamer omgaan met materialen: verkopen, opknappen of er iets anders van maken;
 • Ondernemen:  een bedrijf produceert, verkoopt, ontwikkelt een eigen stijl en producten en gaat zichzelf bedruipen;
 • Op de ‘kleintjes letten’:  spullen verkopen voor mensen op basis van het 60/40 % principe én mensen gelegenheid bieden om voor relatief lage prijzen mooie spullen te kopen.
Na veel praten en overleggen,  o.a. met wethouders  en ambtenaren van de gemeente Hardenberg,  werd besloten ons eerst te richten op het recyclen van textiel en hout en op het verkopen van tweede hands spullen. In november 2013 werd Stichting de Makelij opgericht. Met een tweejarig startsubsidie van de gemeente en bijdragen van de Rabobank en het lokaal fonds van MMC werden de plannen werkelijkheid: in het voorjaar van 2014 kon de Makelij daadwerkelijk van start in het gebouw van de voormalige bibliotheek aan de Gentiaanstraat. In de periode 2014 en 2015 heeft de Makelij zich geleidelijk ontwikkeld als een echt bedrijf: met vallen en opstaan, twee stappen voorwaarts en dan weer een stapje terug.  Het jaar 2016 heeft in menig opzicht een versnelling gebracht. We zijn verhuisd naar het huidige pand aan de Julianastraat. Dit heeft  veel werk met zich mee gebracht:  alle aanpassingen in het huidige gebouw, de verhuizing én de inrichting zijn in eigen beheer verricht! Het heeft de Makelij veel gebracht: een goede locatie midden in het dorp (zichtbaarheid), een toegankelijke en overzichtelijke winkel en uitstekende werkplekken voor onze medewerkers! Onze naamsbekendheid is toegenomen en klanten, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties én zakelijke opdrachtgevers weten ons te vinden. Het project is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Inmiddels zijn de werkplaats (hout), het atelier (textiel), de in- en verkoop van tweedehands kleding en de in- en verkoop van tweedehands meubelen én eigen gemaakte materialen als herkenbare onderdelen goed uit de verf gekomen. Belangrijkste wapenfeit is echter dat de Makelij sinds de start in 2014 aan zo’n 150 mensen een werkplek heeft kunnen bieden. Eind 2016 waren er maar liefst 53 medewerkers actief verspreid over de week. Doelgroepen, medewerkers en aansturing. De Makelij heeft zich vanaf de start gericht op mensen van allerlei pluimage: vrijwilligers, mensen die werkzoekend zijn en mensen met een blijvende afstand tot de arbeidsmarkt. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zien we dat zich hierin verschuivingen voordoen. Zo neemt het aantal werkzoekenden binnen de Makelij  af doordat de overheid zelf intensief het zogenaamde werkspoor door ontwikkelt (afbouw sociale werkvoorziening en toeleiding richting reguliere arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking).  Toenemend behoren onze medewerkers tot de doelgroep uit het zogenaamde participatiespoor: kortom medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we een groeiende instroom van medewerkers met een allochtone achtergrond. Ook in kwantitatief opzicht is er een positieve ontwikkeling te melden.  Nogmaals: vanaf de start in 2014 hebben maar liefst 150 mensen een werkplek gevonden binnen de Makelij. In 2014 en 2015 waren dat tussen de 30 en 40 medewerkers. Eind 2016 was dit aantal toegenomen tot 53 en begin 2017 zelfs 60! Men komt binnen bij de Makelij via verwijzing door de gemeente (werkervaringsplaats) en de allochtonen via Stichting Vluchtelingenwerk en het Alfa-college. Andere belangrijke verwijzers voor ons zijn: de Stuw, de RIBW, het Samen Doen Team, Thuiszorg Carinova, Buurtzorg en de Baalderborg Groep. Ten aanzien van de allochtonen is te melden dat er in september 2016 maar liefst 9 mensen bij ons zijn geplaatst: ze leren de Nederlandse taal in de praktijk van alledag en kunnen zich oriënteren op het leren van een vak met het oog op het vinden van een toekomstige baan. Vermeldenswaardig is ook dat de Makelij in juli 2016 een erkenning heeft gekregen als leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (gericht op stagiaires uit het MBO). Wat betreft de toeleiding tot regulier werk: 4 medewerkers zijn via een werkervaringsplaats bij de Makelij aan het werk geholpen: 1 vrouw (40 jaar) en 3 mannen (62, 57 en 45 jaar: deze  laatste is afkomstig uit Syrië). Voor de meeste medewerkers is het belangrijk weer mee te doen en ergens bij te horen. Participatie, sociale activering en re-integratie: het zijn begrippen die bij ons in de praktijk worden gebracht. Deelnemen aan een arbeidsproces en weer onder de mensen komen, maakt het verschil. Men krijgt weer een dagritme en het leren samen werken wordt ontwikkeld. Mensen krijgen zelfvertrouwen, leren om te gaan met hun – soms forse – psychische problematiek én er worden mooie dingen gemaakt. In de loop van 2015 werd steeds duidelijker dat tegen de achtergrond van bovengenoemde diverse doelgroep en de groei in aantallen deelnemers, de invulling van een nog betere aansturing op de werkvloer onontkoombaar was.  Zeker ook met de komst van medewerkers in  het kader van dagbesteding (waaronder kwetsbare mensen met één of meer beperkingen) werd de noodzaak van professionaliseren van de begeleiding en aansturing een noodzaak. Het waarborgen van fysieke en psychosociale veiligheid was  en is daarbij een belangrijk speerpunt. Het bestuur van de Makelij prijst zich dan ook zeer gelukkig met het feit dat  we per april van 2016 Anne Meijer in dienst hebben kunnen nemen als coördinator (vooralsnog voor 16 uur per week en voor de duur van een jaar). Vanaf zijn indiensttreding heeft Anne Meijer zich met name ingezet voor:
 • Fysieke veiligheid medewerkers: keuring machines doorgevoerd, instructies aangebracht bij de machines, introductieprogramma voor medewerkers in het omgaan met de machines, aanbrengen voorziening eerste-hulp-bij-ongevallen, BHV-deskundigheid op de werkvloer.
 • Zorg voor kwaliteit van aansturing in de werkplaats in combinatie met gebruik machines. Afspraken gemaakt waarbij de machines niet in gebruik zijn bij afwezigheid gekwalificeerde aanstuurders.
 • In samenwerking met Pien van Riessen de intake en introductie van medewerkers uitgewerkt alsmede het sturen op doelen/afspraken. Aandacht voor coachende gesprekken met medewerkers buiten de directe taakgerichte opdrachten.
 • Veel aandacht voor schoon, veilig en netjes: werkruimten zijn voorzien van veilige opbergmogelijkheden, schoonmaakmiddelen, EHBO-voorziening etc.
 • Veel aandacht voor de interne communicatie: werken aan de hand van gerichte opdrachten op papier, goede overdrachten en nakomen van afspraken. Aanspreken van medewerkers op gedrag en resultaten van arbeid.
 • Aandacht voor de samenhang binnen het bedrijf: er bestaat een neiging om naast elkaar te werken in plaats van met elkaar. De diversiteit van de doelgroep vraagt niet alleen om individuele aandacht maar ook een goede focus op de samenhang en samenwerking.
 • Binnen halen van haalbaar en betaalbaar werk: werkzaamheden in op dracht van derden zijn interessant in termen van geld verdienen maar het moet ook passen binnen de context van de Makelij (kwaliteit van het product, oplevertermijnen etc.).
 • Veel aandacht voor presentatie naar buiten toe: de Makelij zit op een zichtlocatie: dit biedt veel mogelijkheden maar het verplicht ook tot zorgvuldigheid etc.

De activiteiten

Bestuurssamenstelling en mutaties: Wim Schunselaar, voorzitter Jenny Pierik, secretaris Meine Fernhout, penningmeester Pien van Riessen, coaching medewerkers Michel de Vries, ondersteuning werkgeverschap/administratieve organisatie In 2016 zijn twee bestuursleden afgetreden: Geke Flier, wegens drukke werkzaamheden  docent Hogeschool Saxion Anne Meijer, wegens invulling vacature coördinator de Makelij per 1-4-2016. Coördinator: Anne Meijer, per 1 april 2016, 16 uur per week, voor de duur van één jaar. Aansturing werkplaats: Antoon Mulder Tonny Wolf Ben Viskaal Medewerkers werkplaats: 21 medewerkers

Aansturing winkel:

Gerda Nomden Corrie Volkerink Medewerkers winkel: 10 medewerkers Medewerkers atelier: 7 medewerkers Medewerkers tweedehands kleding: 10 medewerkers Medewerkers administratie: 2 medewerkers Pr en website: 1 medewerker Onderhoud en schoonmaak: 2 medewerkers

De samenwerking.

De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in ons dorp. Veelal heeft dit geleid tot concrete resultaten en soms is dit nog nader uit te werken. De Stuw is ook een verwijzer naar de Makelij van potentiële medewerkers. Philadelphia: men heeft in de verslagperiode tot tweemaal toe cliënten bij de Makelij ondergebracht in het kader van dagbesteding. Er zijn afspraken geformaliseerd over de inhoud van de begeleiding en de vergoeding per dagdeel. Carinova, Buurtzorg en Baalderborg Groep: er zijn relaties opgebouwd en afspraken gemaakt over (wijze van) verwijzing en afstemming rondom cliënten. Samen Doen Team: meerdere bezoeken van medewerkers van het Samen Doen Team aan de Makelij: afspraken over doorverwijzing en afstemming ten aanzien van beleid. Werkplek Plus Ommen: vergelijkbaar project als de Makelij binnen de gemeente Ommen: aantal verkennende gesprekken met als resultaat collegiale samenwerking daar waar mogelijk. Woningcorporaties de Veste en Beter Wonen Vechtdal: oriënterende gesprekken gevoerd over relatie woningcorporaties en de Makelij. Concretisering nog nader in te vullen. Veldzicht te Balkbrug: gesprekken hebben er toe geleid dat Veldzicht een verkooppunt heeft ingericht binnen de winkel van de Makelij. Larcom: men heeft diensten verricht voor de Makelij in het kader van de keuring/aanpassing van de machines.

Public relations.

In de verslagperiode hebben we de nodige energie gestopt in het verder bekend maken van onze onderneming. Zo hebben we:
 • Onze facebookpagina goed neer gezet en intensieve berichtgeving over de ontwikkelingen/aanbiedingen
 • Een interview gegeven voor de lokale omroep NOOS
 • Deelgenomen aan de vrijwilligersmarkt van de Stuw
 • Rondleiding aan bestuur Plaatselijk Belang Dedemsvaart
 • Rondleiding en presentatie aan de DMC
 • Deelname aan de kerstmarkten in Balkbrug en Dedemsvaart
 • Deelname aan de zomerfair in de Tuinen van Mien Ruys
 • Deelname aan de open dag van de bibliotheek
 • Deelname aan de Open Monumentendag i.s.m. de HVA
 • Organisatie Warme Truiendagen
 • Feestelijke (her-) opening van de Makelij op 4 juni 2016.
 
Resultaten “De Makelij”    2016 vs 2015
2016 2015
Omzet Winkel  €                        40.971,00  €                           15.662,61
Omzet Werkplaats  €                        12.507,69  €                              4.646,20
Omzet Atelier  €                           2.610,00  €                              3.315,60
Omzet Kleding  €                        11.289,65  €                              8.172,11
Omzet Veldzicht  €                                191,50
St. Philadelphia  €                           3.266,04
Diverse baten  €                        24.600,00
Kostprijs Winkel  €                              15.726,88  €                              7.049,45
Kostprijs Werkplaats  €                                 6.336,99  €                              3.702,84
Kostprijs Atelier  €                                     474,05  €                                  643,11
Kostprijs Kleding  €                                 4.918,84  €                              4.333,11
Kostprijs Veldzicht  €                                        95,75
Lonen  €                              12.683,89  €                                               –
Pers.kosten  €                                 1.286,76  €                              1.016,60
Kantinekosten  €                                 1.223,37  €                                  835,68
Huisv.kosten  €                                 8.841,84  €                              2.817,13
Schoonmaakkosten  €                                     402,45  €                                     42,75
Nutslasten  €                              13.666,05  €                              7.087,58
Kl.mat. + gereedschap  €                                 4.499,77  €                              2.025,54
Adm.kosten  €                                     352,16  €                                  219,76
Kantoorben.  €                                     350,25  €                                  135,15
Communicatiekosten  €                                 1.379,10  €                                  688,09
Bankkosten  €                                     981,14  €                                  421,82
Verkoopkosten  €                                 1.108,63  €                                  614,18
Assuranties  €                                 1.060,04  €                                  696,48
Afschr.inventaris  €                                 1.525,04  €                              1.329,00
Diversen  €                                 1.609,67  €                                475,31  €                                  502,12  €                                  719,48
 €                              17.388,52  €                              1.644,39
Totaal  €                              95.911,19  €                        95.911,19  €                           34.160,39  €                           34.160,39
** Incl. Gem.Hardenberg  €                              20.000,00
               St. MMC  €                                     100,00
               Jumbo  €                                 4.500,00