Beleidsplan anbi

Beleidsplan Makelij 2019

Naam ANBI: 

Stichting ‘De Makelij’

RSIN/Fiscaal nummer: 

8534.06.789

KvK nummer

59290838

Website adres: 

www.demakelij.nl

E-mail: 

demakelij@gmail.com

Adres: 

Julianastraat 75

Postcode: 

7701 GK Dedemsvaart

Plaats: 

Dedemsvaart

Inleiding

De Makelij is ontstaan in 2013. In dat jaar is het nog volop crisis met veel werkeloosheid en sociale werkplaatsen bevinden zich in een sterfhuisconstructie. De regering roept de burgers op tot het nemen van verantwoordelijkheid in onze ‘participatiesamenleving’. We moeten zorgen voor elkaar en niet alles van de overheid verwachten. De Makelij ontstaat in deze periode en heeft als voornaamste doel iets te betekenen voor mensen die om wat voor reden dan ook een plaats nodig hebben om samen met anderen zinvol bezig te zijn. Er komen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die bij de Makelij de ruimte krijgen om hun talenten in te zetten en die na verloop van tijd wel weer een plaats vinden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is erbij de Makelij ruimte voor mensen die uit hun isolement willen komen en iets willen betekenen voor anderen. Zo is de Makelij iets geworden van en voor de burgers van Dedemsvaart.

In dezelfde tijd (rond 2013) is er in toenemende mate aandacht voor een duurzame samenleving. De oprichters van de Makelij hadden de wens om met de Makelij een bijdrage te geven aan het tegengaan van verspilling. Dat werd gedaan door een winkel te beginnen voor tweedehandsspullen, maar vooral door tweedehandsspullen op te knappen of er nieuwe dingen mee te maken en deze te verkopen in de winkel. De prijsvoering is daarbij behoudend om ervoor te zorgen dat alle mensen in Dedemsvaart e.o. in staat zijn de spullen te kopen. De Makelij heeft niet als doel winst te maken. Het doel is de ontwikkeling van de mensen die werkzaam zijn bij de Makelij. Het geld dat verdiend wordt, wordt gebruikt om de Makelij in stand te houden.

In eerste instantie werd de Makelij geheel draaiende gehouden met vrijwilligers. Later werd er een beroepskracht voor begeleiding en organisatie aangesteld, eerst voor 2 dagen en inmiddels fulltime. Zo heeft de Makelij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een bloeiende werkgemeenschap van vrijwilligers die om zeer verschillende redenen willen bijdragen aan de doelen van de Makelij. Wekelijks zijn er zo’n 60 vrijwilligers in de diverse activiteiten aan het werk. En de Makelij mag zich verheugen in de belangstelling van veel inwoners van Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg.

De Makelij heeft haar bestaansrecht bewezen. De komende jaren zullen we doorgaan met de activiteiten binnen de Makelij. Het bestuur zal zich vooral bezighouden met het zoeken van een meer permanente huisvesting, aangezien we in 2020 zullen moeten verhuizen. De verwachting is dat dit hogere kosten met zich mee zal brengen en dat kan de Makelij op dit moment niet opbrengen. Het bestuur is op zoek naar manieren om dit mogelijk te maken. Zo zal de Makelij participeren in de Raamovereenkomst van de gemeente waardoor we als zorgaanbieder verwachten dat we voor en aantal van de vrijwilligers een vergoeding kunnen gaan vragen. Ook zullen we een kring van vrienden van de Makelij gaan oprichten, bestaande uit mensen die financieel willen bijdragen aan de Makelij. Dit alles om dit burgerinitiatief te laten voortbestaan voor Dedemsvaart en dan vooral voor al die mensen die bij ons een plaats hebben gevonden om hun leven inhoud te geven en op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

Samenstelling bestuur

De Makelij heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden te weten Wim Schunselaar (voorzitter) voormalig apotheker; Pien van Riessen (speciaal belast met intake en begeleiding medewerkers), maatschappelijk werkster; Gina Wielink (penningmeester), financieel directeur transportonderneming; Wouter Moolhuizen (speciaal belast met fondswerving), dominee; Jennie Pierik( secretaris), voormalig beleidsmedewerker Politieacademie.  De enige professionele kracht binnen de Makelij is adviseur van het bestuur en woont in die hoedanigheid alle bestuursvergaderingen bij.  Bestuursleden worden aangezocht door zittende bestuursleden.

De penningmeester wordt ondersteund door twee vrijwillige boekhouders en een accountantskantoor.  Iedere maand wordt het financieel verslag besproken in het bestuur. Ieder jaar wordt een financieel jaarverslag opgemaakt en goedgekeurd.  

Missie

De Makelij is een sociale onderneming in Dedemsvaart. In de Makelij gaat het om het betekenisvol samenwerken van de kansarme en kwetsbare mensen uit de gemeente Hardenberg met mensen die een steuntje in de rug kunnen en willen geven. Alle betrokkenen bij de Makelij hebben talenten en kunnen deze inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Iedere betrokkene neemt op zijn eigen manier verantwoordelijkheid voor de activiteiten die de Makelij ontplooit. Door op deze manier samen te werken heeft de Makelij een samenbindende functie in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg.

Visie

We willen dat medewerkers van de Makelij hun talenten en kwaliteiten inzetten ten bate van de samenleving en ten bate van het natuurlijk leefmilieu zowel in het dorp als in de gemeente. We willen mensen stimuleren om te doen waar ze goed in zijn, hun talenten te ontwikkelen, te re-integreren en mee te doen in de samenleving. Daarnaast werken we aan duurzaamheid: De Makelij geeft 2e hands weer een kans.

Doelstellingen

 • het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan  een verbetering van de kwaliteit van leven van de medewerkers van de Makelij.
 • Het ondernemen van activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven in het dorp Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg
 • Het ondernemen van activiteiten die bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurlijke leefomgeving.

 Doelen

 • Minimaal 60 medewerkers per week een plek geven in de Makelij
 • Mensen de mogelijkheid bieden 2e hands spullen te kopen en te verkopen
 • 2e hands spullen opknappen en verkopen
 • Ontwikkelen van vaardigheden op gebied van hout en textiel en vaardigheden op het gebied van verkoop.
 • Inspelen op vragen uit de samenleving

Huidige situatie

 • 55 tot 60 medewerkers bestaande uit werkervaringsplaatsingen, stagiaires, vrijwilligers, z.g. nieuwe Nederlanders en een betaalde kracht.
 • De mensen zijn werkzaam in de winkel, de houtwerkplaats en een atelier. Wat hiermee verdiend wordt, dient om de Makelij draaiende te houden.
 • In 2018 hebben we samen met jongerenwerk een bijdrage geleverd aan de oprichting en exploitatie van een strandtentje. Hierdoor was er volgens de gemeente minder overlast van de jeugd. De bedoeling is dat dit in 2019 wordt voortgezet

  Beleidsplan

  De Makelij is een kleine organisatie. We zijn tevreden met de functie die de Makelij nu vervult en willen deze laten voortbestaan. We willen in de komende jaren de huidige werkzaamheden in stand houden en we gaan ervan uit dat dit mogelijk is, mits we in staat zijn de nieuwe huisvesting te financieren. Daarvoor ontwikkelen momenteel plannen ( zie inleiding).

  De volgende  werkzaamheden vormen de kern  van de Makelij:

 • Intakegesprekken met vrijwilligers: doel: wensen en verwachtingen uitspreken;
 • Begeleiden van de samenwerking tussen de vrijwilligers
 • Begeleiden van vrijwilligers indien nodig
 • Begeleiden van stagiaires
 • Uitvoeren van werkzaamheden in de houtwerkplaats.
 • Uitvoeren van werkzaamheden in het naaiatelier
 • Aannemen, selecteren en etaleren van tweede hands kleding
 • Beheren van de winkel: inkoop-en verkoop van tweede hands spullen. Verkoop van nieuwe zelfgemaakte producten
 • Beloningsbeleid

  De Makelij werkt met vrijwilligers en één beroepskracht   Alle vrijwilligers krijgen aan het eind van het jaar een eindejaar-geschenk. Onkosten die gemaakt worden door vrijwilligers worden vergoed. Het bestuur is onbezoldigd en declareert geen onkosten.

  Verslag activiteiten

  De Makelij maakt jaarlijks een jaarverslag met daarin opgenomen het financieel jaarverslag. Dit jaarverslag wordt toegestuurd aan alle betrokkenen bij de Makelij en uiteraard aan de gemeente Hardenberg die de Makelij subsidieert.

  Voorgenomen bestedingen

  De Makelij zal in 2019 haar huidige werkzaamheden voortzetten. Op dit moment kan de Makelij zichzelf in stand houden, zoals de bedoeling is. Immers we hebben als Makelij geen winstoogmerk. Echter in 2019 zullen we nieuwe huisvesting moeten zoeken voor de Makelij, omdat het huidige pand zal worden afgebroken. We gaan ervan uit dat we zo’n € 50.000 per jaar extra moeten genereren.

  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

  Onderstaand het resultaatoverzicht over 2017 en 2018 en de begroting voor 2019  

   

  Begroting 2019

  Resultaat 2018

  Begroting 2017

  Inkomsten

  Omzet verschillende groepen

  Overige inkomsten

  € 107.800,-

  € 57.150,-

  € 105.567,25

  € 63.749,94

  € 90.640,15

  € 11.692,12

  Uitgaven

  Kosten verschillende groepen

  Loon- en personeelskosten

  Huisvesting

  Rest

  € 44.900,00

  € 45.700,00

  € 19.850,00

  € 13.700,00

  € 41.437,27

  € 44.152,26

  € 19.264,82

  € 14.199,24

  € 35.884,00

  € 23.797,22

   € 16.773,10

  € 11.297,74

  Resultaat

  € 40.800,00

  € 50.263,60

  € 14.580,21

  Toelichting

  De resultaten van 2017 en 2018 laten zien dat de Makelij met de inkomsten vanuit de diverse activiteiten de huidige lopende kosten kan financieren. Daarnaast krijgt de Makelij een tijdelijke financiële bijdrage vanuit de gemeente, dit geeft de Makelij de zekerheid dat ook bij een mindere maand de lopende kosten kunnen worden betaald.

  We gaan voor de begroting van 2019 ervan uit dat we het hele jaar nog in het huidige gebouw kunnen blijven. Ook gaan we ervan uit dat in 2019 nog geen inkomsten zullen komen uit de Raamovereenkomst met de gemeente aangezien die waarschijnlijk pas vanaf 2020 gaat gelden. 2019 is dus het jaar waarin we voorbereidingen treffen voor de wijzigingen in 2020.

        verantwoordings formulier

          Als u op de onderstaande link klikt komt u bij het verantwoordings formulier van het des betreffende jaar.

            Formulier 2021